ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ ДО КНЯГИНИНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. На підставі "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367 та зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України  05.05.2018 р. за №564/32016; Статуту Княгининівського  ліцею приймання дітей до закладу здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь здобувачі освіти незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

  2.1. Набір учнів у 8 клас проводитиметься  у другу суботу червня та третю суботу серпня (конкурс табелів з таких предметів: англійська або німецька мови, українська мова).

  2.2.   Набір учнів у 9 клас проводиться у першу суботу червня у формі ЗНО (тести)  з іноземної мови (англійської, німецької).

  2.3.   Добір учнів у 10 клас проводитиметься у другу суботу червня та у третю суботу серпня  на основі конкурсного випробовування з іноземної мови  (англійської, німецької) у формі ЗНО (тести).

 2.4.   Добір учнів у  5-7   проводиться у третю суботу серпня за наявності вільних місць (тести) на основі конкурсного випробовування з іноземної  мови (англійської) у формі ЗНО.

2.5. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за такими самими умовами, що й основне.

2.6. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань - предметна комісія. Склад конкурсних та предметних комісій затверджується керівником закладу освіти.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують рівень навчальних компетентностей учнів з англійської та німецької мов.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-10 класів, проводяться з навчальних предметів, які відповідають профілю закладу, а саме: з англійської або німецької мови.      

3.2. Завдання для  випробовувань розробляються керівниками методичних комісій відповідно до вимог, назначених державними стандартами базової та загальної середньої освіти та профільної школи, і затверджуються директором закладу.

3.3. Завдання для проведення конкурсу зберігаються у директора освітнього закладу і відкриваються в день випробування у присутності членів комісії, вступників та їхніх батьків.

3.4. Письмові завдання виконуються на аркуші зі штампом освітнього закладу і шифруються. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після перевірки.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробовувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.6. Роботи учасників конкурсу на аркуші із записами,зробленими вступниками під час конкурсу, а також результати конкурсних випробовувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

3.7. Результати конкурсних випробовувань оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються в такому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати конкурсного випробовування  оголошуються у день його проведення.

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів,  призери та учасники ІІІ етапу та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробовування з відповідного предмета. До протоколу виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.10. Учні, які закінчили 8 клас школи і мають достатній рівень з предметів гуманітарного циклу, беруть участь у конкурсних випробовуваннях на загальних умовах.

3.11. Здобувачі освіти, які хворіли під час проведення конкурсного відбору, мають право подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор освітнього закладу.

3.12. Здобувачі освіти, які не з’явилися на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Здобувачі освіти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до освітнього закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2 Зарахування учнів до ліцею здійснюється відповідно до наказу директора, на підставі рішення комісії, особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження, документа про наявний рівень освіти, особової справи  та довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї, про склад сім’ї, довідки, яка підтверджує пільгу дитини, ідентифікаційного коду.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються освітнім закладом за погодженням відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробовувань під час розгляду апеляції забороняється.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, можна звернутися до відповідного органу управління освітою , яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4. Здобувачі освіти, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з освітнього закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

  5.1. Директор освітнього закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367 та зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України  05.05.2018 р. за №564/32016 та Правил конкурсного  приймання здобувачів освіти до Княгининівського ліцею.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування до ліцею за результатами конкурсу покладається на директора закладу.